Leievilkår


1. Formål

a) Leievilkår regulerer ansvar og rettigheter ved leie av utstyr. Ved leie av utstyr bekreftes leievilkår. Dersom andre betingelser skal gjelde må det være skriftlig avtalt.

b) Utstyr anses ikke som reservert før tilbudet er skriftlig bekreftet. Eventix forbeholder seg retten til å bytte utstyr der det måtte være behov, utstyet blir da byttet mot tilsvarende eller bedre utstyr.


2. Levering

a) Ved ren utstyrsleie skal leide utstyr tilbakeleveres i samme stand som ved utlevering. Rengjøring, kveiling av kabler og annen reetablering av utstyr faktureres leietaker etter gjeldende satser

b) Såfremt leietaker selv sørger for transport skal dette skje i egnet kjøretøy. Eventix forbeholder seg retten til å ikke godkjenne transporten.

c) Leietaker plikter å melde fra til Eventix umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveranse eller feil på utstyr

d) Leietaker er i leieperioden ansvarlig for enhver skade og tap på utstyr såfremt skaden ikke er forvoldt av Eventix sitt personell. Eventuelle skader skal straks meldes til Eventix, og tyveri/ hærverk til politiet. Det skal ikke foretas endringer eller reperasjoner av utstyr uten tillatelse fra Eventix.


3. Betaling

a) Betaling skal skje forskudd før eller ved henting av utstyr, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved etterskuddsfakturering skal avtalt beløp være Eventix i hende innen 14 dager etter utleieperiodens begynnelse med mindre annet er skriftlig avtalt. Eventix godtar kun btaling i norske kroner (NOK)

b) Ved forsniket betaling belastes kunden etter etterskuddsrenter etter gjeldene satser


4. Endring/ avbestilling

a) Avbestilling må skje minst 7 dager før starten på avtalt leieperiode. Ved avbestilling av godtatt tilbud mindre enn 7 dager før starten av avtalt leieperiode forbeholder Eventix seg retten til å fakturere alle irreversible kostnader. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til innleid arbeidskraft, innled utstyr, biler og spesialbestillinger.

b) Ved avbestilling mindre enn 48 timer før leieperiodens begynnelse vil hele leiebeløpet bli fakturert i sin helthet. Dersom kunden ønsker å forlenge leieperioden må dette godkjennes av Eventix. dersom utstyret er planlagt brukt i den forlengende perioden, blir kunden belastet for de kostnader Eventix måtte ha for å skaffe tilsvarende utstyr til veie.


5. Mislighold

a) Ved mislighold av disse betingelser kan Eventix til enhver tid kreve utstyret tilbakelevert eller hente utstyret på leietakres regnig og risiko.

b) Leietaker er alene ansvarlig for skader som følge av feil på strømnett eller andre ting Eventix sitt mannskap tar forgitt er merket i henhold til lovverk og forskrifter.

c) Eventix er ansvarlig for å levere utstyr som fungerer iht. avtalte spesifikasjoner. Leietaker kan ikke kreve Eventix for erstatning ved teknisk svikt av utstyret i løpet av leieperioden. Eventix plikter derimot å skaffe nytt utstyr så fort som mulig for å minske skaden.


6. Fremleie

a) Leid utstyr skal ikke under noen omstendigheter fremleies uten skriftlig godkjenning av Eventix.

b) Eventix har eiendomsretten av utstyr gjennom hele leieperioden og eiendomsretten for utstyret kan ikke under noen omstendigheter overføres til andre.


7. Ansvar

a) Kunden bærer det hele og fulle ansvaret for utstyret i hele leieperiden. Dette inluderer, men er ikke begrenset til forsikring og skader på fremmed eiendom.


8. Force Majoure

a) Eventix bærer intet ansvar eller risiko ved manglende eller forsinket levering som følge av forhold utenfor Eventix sitt kontroll. dette inkluderer, men er ikke begrenset til naturkatastrofer, terror, streik eller annen arbeidskonflikt, mangelfull eller skadet infrastruktur eller brann. Eventix plikter å informere kunde ten opphold dersom det fremkommer informasjon som gjør at leieforholdet ikke kan oppfylles i henhold til avtale.

b) Eventix forbeholder seg retten til å avlyse og evakuere ethvert arrangement der Eventix sitt utstyr blir brukt dersom det foreligger eller oppstår forhold som gjør sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre arrangementet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til feil bruk av utstyr, væromslag og vind, manglende nødutganger eller andre byggtekniske forhold, opptøyer eller trengsel samt trusler eller vold mot Eventix sitt mannskap.


Spørsmål?

Kontakt oss


Hvis du har spørsmål er vi alltid klare til å hjelpe.

Vi svarer vanligvis i løpet av 24 timer.

 
 
 
 
 
unsplash